Newyddion a blogiau

Pam mae'n bwysig eich bod yn cymryd rhan yn yr arolwg Graduate Outcomes, nawr yn fwy nag erioed?
18 November 2020

Gwnaethoch raddio tipyn dros flwyddyn yn ôl (llongyfarchiadau), a chysylltwyd â chi bellach i gwblhau'r arolwg Graduate Outcomes. Efallai eich bod yn gofyn pam y dylech roi amser i gymryd rhan nawr, yng nghanol pandemig?

Hoffwn ddweud wrthych fod eich ymateb yn bwysicach nawr nag erioed. Rydym yn byw mewn cyfnod digyffelyb a gall yr arolwg Graduate Outcomes helpu inni ddeall a mesur, i ryw raddau, effaith y pandemig hwn ar fywydau a bywoliaethau yn well.

Dim ond pan ydym yn mesur yr effaith y gall y llywodraeth, darparwyr addysg uwch a defnyddwyr eraill o'r data ddechrau cymryd camau cymesur i fynd i'r afael â hi yn y dyfodol.

Defnyddiau ar gyfer yr wybodaeth a gesglir yn yr arolwg Graduate Outcomes

Gwella cymorth gyrfaoedd mewn addysg uwch

Er enghraifft, gallai gwybod faint o raddedigion yn ddi-waith ac yn chwilio am waith helpu'ch prifysgol neu goleg i hwyluso ymdrechion mwy trylwyr i ddarparu cyngor gyrfaoedd sydd ei angen yn fawr i'r rhai a fyddai'n elwa. Gallent hefyd elwa ar dueddiadau ynghylch graddedigion newydd a allai ddewis gohirio gwaith o blaid astudiaeth bellach.

Dylanwadu ar benderfyniadau ariannu’r llywodraeth

Gallai gwybod pa sectorau sy'n eu cael yn anodd cadw gweithwyr sy'n raddedigion alluogi'r llywodraeth i nodi mannau pwysau allweddol yn y farchnad lafur a chymryd camau gweithredu i'w helpu. Gallai llunwyr polisi elwa ar fesur yr awydd am fusnesau cychwynnol, gan helpu i lunio cymorth yn y dyfodol i entrepreneuriaid newydd.

Cefnogi dealltwriaeth cyflogwyr

Gallai dealltwriaeth gliriach o ddeilliannau graddedigion alluogi darpar gyflogwyr i fanteisio ar gronfa o raddedigion medrus sydd wedi'u haddysgu'n dda ac yn barod am y diwydiant. Gallai annog cynghreirio ac arloesi, efallai ar ffurf prentisiaethau a chynlluniau cyflogaeth i raddedigion, neu drwy ddilyniant a chyfleoedd dysgu â chymorth i'r rheini sydd eisoes mewn cyflogaeth.

Gofyn i raddedigion sut y maent yn teimlo

Yn ddi-os, teimlir effaith yr argyfwng byd-eang hwn am o leiaf ychydig o flynyddoedd i ddod. Bydd yn rhaid i unigolion a sefydliadau addasu ac ymateb i ofynion newidiol a pharatoi i wneud hyn ymlaen llaw. Mae meddu ar dystiolaeth gadarn fel sail i’r penderfyniadau hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr effaith a ddymunir.

Rydym yn gwybod bod y pandemig hwn yn ysgrifennu hanes. Rydych chi a fi yn rhan fawr o'r hanes hwn. Nid yn unig yw'n bwysig nodi'r hyn yr ydym yn ei wneud yn ein bywydau ar hyn o bryd, ond hefyd sut yr ydym yn teimlo am y sefyllfa sydd ohoni a pha effaith mae'n ei chael arnon ni.

Mae'r arolwg yn holi pa mor ystyrlon yr ydych chi'n teimlo yw eich gweithgaredd cyfredol a sut mae'n cyd-fynd â'ch cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Ochr yn ochr â hyn, mae'r arolwg hefyd yn gofyn am ba mor hapus neu bryderus yr ydych yn teimlo. Nid diben y cwestiynau llesiant hyn yw eich beirniadu neu eich dosbarthu o dan gategori penodol, ac nid ydynt yn newydd i'r arolwg. Mae'r atebion a roddwch yn fodd i ddeall sut mae lles graddedigion diweddar yn cymharu â gweddill y boblogaeth, sut mae lles yn gysylltiedig â ffactorau eraill (fel math o gontract cyflogaeth neu ddefnydd o sgiliau yn y gwaith), a sut mae'n newid dros amser (mesurir yr olaf yn genedlaethol o dan lesiant personol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

Rwy'n gobeithio y byddai hyn yn eich annog i gymryd rhan yn yr arolwg Graduate Outcomes pan fo'r gwahoddiad yn cyrraedd eich mewnflwch, neu i fynd yn ôl i'r ddolen sydd gennych eisoes. Os nad ydych yn siŵr o hyd ei bod yn werth cwblhau'r arolwg, byddwn yn eich annog i'w archwilio o leiaf cyn ichi benderfynu.

I gael rhagor o fanylion am yr arolwg Graduate Outcomes, ewch i cy.graduateoutcomes.ac.uk.

Neha Agarwal
Pennaeth Ymchwil a Mewnwelediad, HESA


Byddwch yn rhan o'r darlun

HESA, part of Jisc