Gwybodaeth Preifatrwydd

Mae'r arolwg Hynt Graddedigion yn arolwg cenedlaethol sy'n casglu gwybodaeth ynglŷn â gweithgareddau a safbwyntiau graddedigion 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Gofynnir i bob un o'r graddedigion sy'n cwblhau cwrs addysg uwch gymryd rhan yn yr arolwg, er mwyn helpu myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i gael mewnwelediad i gyrchfannau gyrfa a datblygu. Bydd eich ymatebion hefyd o fudd i'ch prifysgol neu goleg wrth werthuso a hyrwyddo eu cyrsiau.

Mae'r arolwg hefyd o bwysigrwydd cenedlaethol gan ei fod yn galluogi llunwyr polisi, elusennau, newyddiadurwyr, ymchwilwyr ac eraill i ddeall y sector addysg uwch a chyflwr y farchnad lafur i raddedigion.

Ynglŷn â'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Mae'r hysbysiad hwn yn nodi'r wybodaeth ynglŷn â phwy sy'n prosesu eich gwybodaeth, ar gyfer beth y maent yn ei defnyddio, y seiliau cyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn, a'ch hawliau o dan ddeddfwriaeth diogelu data. Mae'r hysbysiad hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd a'i ddiweddaru weithiau – er enghraifft, pan mae sefydliadau yn newid eu henwau, neu i egluro sut y defnyddir eich gwybodaeth. Gellir gwneud diweddariadau ar unrhyw adeg a chewch hyd i'r fersiwn fwyaf diweddar bob amser ar cy.graduateoutcomes.ac.uk/privacy-info.

Sut i ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd hwn

Cliciwch ar y penawdau ar gyfer gwybodaeth. Mae gan bob adran wybodaeth allweddol mewn testun trwm.

Darperir mwy o fanylder mewn testun normal.


Mae gan rai adrannau wybodaeth sy'n amlinellu'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer prosesu o dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR).


Ynglŷn â'r arolwg

Am beth fyddaf yn cael fy holi?

Mae'r arolwg yn eich holi am yr hyn yr ydych yn ei wneud 15 mis ar ôl i chi orffen eich cwrs. Mae'r arolwg hefyd yn gofyn rhai cwestiynau goddrychol ynglŷn â'ch teimladau am eich sefyllfa bresennol a'ch llesiant cyffredinol.

Mae’r arolwg yn gofyn ynglŷn â’r hyn roeddech yn ei wneud yn ystod wythnos benodol (wythnos y cyfrifiad) tua 15 mis ar ôl graddio, a pha weithgaredd oedd bwysicaf i chi (e.e. gweithio, astudio, gofalu, teithio). Bydd cwestiynau pellach yn gofyn am fwy o fanylion yn dibynnu ar y gweithgaredd a nodwyd gennych fel yr un bwysicaf.

Efallai y bydd casgliadau ychwanegol o gwestiynau yn cael eu cynnwys trwy gais eich prifysgol neu goleg a bydd y rhain yn cael eu nodi'n glir.

Mae rhai cwestiynau yn dibynnu ar y math o gwrs y gwnaethoch ei gwblhau – er enghraifft, mae cwestiynau arbennig ar gyfer athrawon sydd newydd gymhwyso ac ymchwilwyr ôl-raddedig.

Os oeddech yn gweithio yn ystod wythnos y cyfrifiad, bydd yr arolwg hefyd yn gofyn ynglŷn â'ch cyflog.

Mae rhai o'r cwestiynau wedi'u cynllunio er mwyn dal 'llais yr unigolyn graddedig' - gan roi cyfle i chi rannu eich asesiad eich hun ynglŷn â gwerth eich cwrs a phwysigrwydd personol yr hyn yr ydych yn ei wneud nawr.

Mae cwestiynau eraill yn holi am eich llesiant cyffredinol. Nid yw'r rhain yn rhan o'r cwestiynau craidd ac nid oes rhaid i chi rannu'r wybodaeth hon. Ni fydd eich darparwr addysg uwch yn derbyn eich atebion i’r cwestiynau hyn mewn modd lle bydd yn bosib eich adnabod (bydd ond yn derbyn gwybodaeth ystadegol gyfanredol ynglŷn â'r cwestiynau llesiant).

Beth fydd yn digwydd i fy ngwybodaeth os byddaf yn gadael yr arolwg ar ei hanner?

Os byddwch yn dechrau'r arolwg heb ei gwblhau, byddwn yn anfon e-bost neu neges destun atoch i'ch atgoffa neu byddwn yn ceisio cysylltu â chi dros y ffôn i'ch atgoffa i'w gwblhau yn ddiweddarach.

Os na fyddwch yn cwblhau'r holl gwestiynau, byddwn yn dal i gadw eich atebion. Cewch ofyn i ni ddileu eich holl atebion os nad ydych am i ni eu cadw.

Pwy sy'n cynnal yr arolwg Hynt Graddedigion?

Cynhelir yr arolwg gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig ('HESA') i helpu prifysgolion a cholegau (darparwyr addysg uwch) i gyflawni eu gofynion cyfreithiol i adrodd ar ganlyniadau addysg uwch i gyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch. Mae'r cyrff cyllido a rheoleiddio yn comisiynu'r arolwg Hynt Graddedigion ac yn mynnu bod HESA a darparwyr addysg uwch yn cydweithio i gynnal yr arolwg. Mae HESA yn cyflogi sefydliad o'r enw IFF Research i gynnal yr arolwg Hynt Graddedigion dros y ffôn.

Yn ôl y gyfraith, mae'n ofynnol i ddarparwyr addysg uwch roi gwybodaeth i gyrff cyllido a rheoleiddio yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon (gweler Diben 2 isod).

Cesglir peth o'r wybodaeth hon gan HESA ar ran y cyrff hyn (www.hesa.ac.uk/about).

Yn Lloegr, HESA yw'r Corff Data Dynodedig a bydd yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd o'r arolwg ar gyfer ei swyddogaethau statudol o dan Adran 64 ac Adran 65 Deddf Addysg Uwch ac Ymchwil 2018 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/contents/enacted).

Yn ogystal â'i swyddogaethau statudol, mae HESA hefyd yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth ar gyfer data ac ystadegau addysg uwch at ddibenion ymchwil. Nodir manylion ynglŷn â gweithgareddau rhannu gwybodaeth HESA yn yr hysbysiad hwn.

Mae HESA yn rheolydd ar gyfer eich gwybodaeth. Mae is-gwmni a berchnogir yn llwyr gan HESA, HESA Services Limited, yn gweithredu fel prosesydd i gyflawni gwaith ar ran HESA a thrwy gais ar gyfer sefydliadau eraill a restrir yn Niben 2, ond gall hefyd gweithredu fel rheolydd. Mae HESA yn elusen gofrestredig ac mae'n gweithredu ar sail ddielw.

Mae IFF Research yn brosesydd sy'n gweithio ar ran HESA i ymgymryd â'r arolwg Hynt Graddedigion dros y ffôn.

Sut y cafodd HESA fy manylion cyswllt?

Darperir manylion ar gyfer yr arolwg Hynt Graddedigion gan y darparwr addysg uwch y buoch yn ei fynychu.

Mae HESA yn derbyn data am fyfyrwyr addysg uwch yn y DU. Anfonodd y darparwr addysg uwch y buoch yn ei fynychu eich manylion i HESA fel eich bod yn gallu cymryd rhan yn yr arolwg Hynt Graddedigion fel y disgrifir yn Hysbysiad Casglu Myfyrwyr HESA. Caiff eich manylion cyswllt eu defnyddio gan HESA a'i phroseswyr data yn unig er mwyn cynnal yr arolwg Hynt Graddedigion ac mae copïau yn cael eu dileu gan bob sefydliad pan nad oes eu hangen bellach ar gyfer yr arolwg. Rydym yn rhagweld y bydd hyn tua chwe mis ar ôl i'r garfan olaf o raddedigion o 2017/18 gymryd rhan yn yr arolwg er mwyn galluogi i archwiliad neu ail arolwg ychwanegol gael ei gynnal os bydd yn ofynnol gan y cyrff cyllido a rheoleiddio. Mae'n debygol felly y bydd eich manylion cyswllt yn cael eu dileu ym mis Mehefin 2020.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth eich manylion cyswllt :
Mae'n angenrheidiol prosesu eich manylion cyswllt er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 y GDPR).

A all rhywun arall ateb yr arolwg ar fy rhan?

Gall. Os na fyddwch yn cwblhau'r arolwg ar-lein, byddwn yn ceisio eich cysylltu dros y ffôn. Os na allwn gysylltu â chi, ond atebir y ffôn gan rywun sy'n eich adnabod yn dda, efallai y byddwn yn gofyn iddo ateb y cwestiynau craidd ynglŷn â'r hyn yr ydych yn ei wneud ar ôl graddio.

Os bydd rhywun arall yn cwblhau'r arolwg ar eich rhan ond byddai'n well gennych ddarparu eich atebion eich hun, bydd dal modd i chi gwblhau'r arolwg dros eich hunan gan ysgrifennu dros atebion y trydydd parti. Cysylltwch ag [email protected] os hoffech gwblhau eich arolwg eich hun yn lle defnyddio ymateb trydydd parti.

A fydd rhywun yn cysylltu â mi ar gyfer arolygon pellach?

Efallai y bydd y cyrff cyllido a rheoleiddio a restrir yn Niben 3 isod yn ymgymryd ag ymchwil bellach er budd y cyhoedd ym maes canlyniadau addysg uwch, gan gynnwys arolygon pellach o raddedigion. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi ynglŷn ag arolygon pellach, bydd y cysylltiad hwn yn dod oddi wrth eich darparwr addysg uwch neu gan y sefydliad sy'n cynnal yr ymchwil a bydd yn cynnwys gwybodaeth preifatrwydd bellach.

Mae’n bosibl y bydd HESA, neu un o’n proseswyr, yn cysylltu â chi hefyd fel rhan o archwiliad i wirio bod yr arolwg Hynt Graddedigion wedi’i wneud yn gywir.


Sut y defnyddir y wybodaeth a phwy sy'n ei defnyddio

Diben 1 – Bydd eich ymatebion i’r arolwg yn cael eu darparu i'ch darparwr addysg uwch

Bydd eich ymatebion yn cael eu derbyn gan eich darparwr addysg uwch, a fydd yn defnyddio'r wybodaeth at ddibenion ymchwil ac ystadegol i'w helpu i wella canlyniadau ei gyrsiau yn unig oni bai eich bod yn rhoi caniatâd ar gyfer dibenion eraill trwy'r arolwg.

Bydd eich darparwr addysg uwch yn defnyddio atebion eich arolwg i wneud gwaith ymchwil ar ganlyniadau cyrsiau gwahanol ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gyrfaoedd. Defnyddir yr ymchwil hon gan ddarparwyr addysg uwch er mwyn gwella cyrsiau a gwasanaethau a'u hyrwyddo i fyfyrwyr presennol a darpar fyfyrwyr.

Bydd darparwyr addysg uwch yn derbyn gwybodaeth sydd wedi'i diweddaru'n gyson o ymatebion i’r arolwg yn ystod cyfnod yr arolwg. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi'i chodio ar ddiwydiannau a swyddi graddedigion sy'n cael eu cyflogi. Gellir ond prosesu'r wybodaeth hon at ddiben monitro cynnydd yr arolwg Hynt Graddedigion.

Mae'r arolwg yn gofyn a ydych yn fodlon fod eich darparwr addysg uwch yn cysylltu â chi ynglŷn ag atebion eich arolwg. Os nad ydych yn fodlon, bydd eich darparwr ond yn gallu defnyddio eich atebion i’r arolwg at ddibenion ymchwil ac ystadegol ac ni fydd angen iddo gysylltu â chi â gwybodaeth preifatrwydd ychwanegol.

Os byddwch yn fodlon, bydd eich darparwr yn gallu cysylltu â chi o ran unrhyw ran o’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu yn yr arolwg. Nid oes manylion cyswllt newydd yn cael eu darparu i ddarparwyr addysg uwch, felly os byddant yn cysylltu â chi, byddant yn defnyddio'r wybodaeth gyswllt yr oedd ganddynt eisoes cyn yr arolwg. Er mwyn diweddaru'r manylion cyswllt sydd gan eich darparwr, cysylltwch ag ef yn uniongyrchol.

Bydd eich darparwr addysg uwch yn rheolydd ar gyfer eich gwybodaeth a bydd angen iddo benderfynu ei seiliau cyfreithiol ei hun ar gyfer cysylltu â chi. Os bydd eich darparwr yn cysylltu â chi, bydd rhaid iddo roi gwybodaeth preifatrwydd bellach i chi ynglŷn â sut y bydd yn defnyddio eich data personol. Efallai y bydd eich darparwr yn cysylltu â chi er mwyn rhoi gwybodaeth am ymgyrchoedd marchnata neu godi arian ac mae'n ofynnol ei fod yn rhoi cyfleoedd i chi ddewis ymeithrio rhag cyswllt yn y dyfodol os byddwch chi'n newid eich meddwl.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 1 – mae hyn yn cwmpasu’r defnydd o ddata personol gan HESA a darparwyr addysg uwch:
Mae prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 1 yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 y GDPR).
Efallai y bydd hefyd yn angenrheidiol at ddibenion buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan eich darparwr addysg uwch ac eithrio lle mae buddiannau o'r math yn cael eu trechu gan eich buddiannau neu hawliau a rhyddid sylfaenol (gweler Erthygl 6(1)(f) y GDPR).
Mae angen prosesu data mewn categorïau arbennig at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1), sy'n seiliedig ar ddyletswyddau yn Neddf Cydraddoldeb 2010, Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998, neu Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 (gweler Erthygl 9(2)(j) y GDPR).

Diben 2 – Defnyddir eich ymatebion gan gyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch, sy'n mynnu bod HESA a'ch darparwr addysg uwch yn cynnal yr arolwg hwn

Mae eich ymatebion i'r arolwg yn gysylltiedig â data ynglŷn â'r cyfnod pan oeddech yn fyfyriwr ac mae'r rhain gyda'i gilydd yn creu "eich gwybodaeth HESA". Defnyddir y wybodaeth hon gan gyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch, sydd wedi defnyddio pŵer cyfreithiol neu reoleiddio i fynnu bod eich darparwr addysg uwch a/neu HESA yn cynnal yr arolwg ac yn darparu gwybodaeth iddynt. Mae'r cyrff hyn yn defnyddio'r wybodaeth i ddeall y canlyniadau a ddaw o addysg uwch ac ar gyfer eu swyddogaethau statudol a/neu gyhoeddus, gan gynnwys dibenion ariannu, rheoleiddio a llunio polisi. Ni ddefnyddir eich atebion unigol i wneud penderfyniadau amdanoch chi.

Bydd eich atebion i’r arolwg yn cael eu cysylltu â'r wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch fel myfyriwr, gan gynnwys gwybodaeth y gwnaethoch ei darparu wrth gofrestru, a manylion ynglŷn â'r cymhwyster y gwnaethoch ei ennill. Ceir hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â'ch cofnod myfyriwr HESA yn Hysbysiad Casglu Myfyrwyr HESA. Rhennir y wybodaeth hon gan HESA â'r cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch sydd wedi comisiynu'r arolwg ac sydd â'r pŵer i gasglu gwybodaeth gan y darparwyr addysg uwch. Mae'r cyrff hyn yn cynnwys:


Bydd eich gwybodaeth HESA yn cael ei rhannu gyda'r sefydliadau hyn fel rhan o set ddata fawr sy'n cynnwys gwybodaeth debyg am bobl eraill sydd wedi cymryd cyrsiau addysg uwch yn y DU. Mae'r sefydliadau hyn hefyd yn rheolyddion ar gyfer eich gwybodaeth HESA. Mae hyn yn golygu eu bod yn penderfynu dros eu hunain ynglŷn â sut i'w defnyddio, a gallai hyn gynnwys cyhoeddi ystadegau a rhannu'r wybodaeth gyda thrydydd partïon, megis cyrff llywodraeth neu gyhoeddus eraill neu sefydliadau eraill o'r math a restrir mewn man arall yn yr hysbysiad casglu hwn. Fodd bynnag, bydd pob defnydd o'ch gwybodaeth HESA o fewn y dibenion a osodwyd yn yr hysbysiad casglu hwn a bydd yn cael ei gwmpasu gan gytundebau rhannu data gyda HESA. Ni fydd y sefydliadau hyn yn defnyddio'ch data ar gyfer eich adnabod fel unigolyn neu i wneud penderfyniadau amdanoch. Efallai y bydd y sefydliadau hyn yn cadw eich gwybodaeth HESA am gyfnod amhenodol at ddibenion ystadegol ac ymchwil.

Rhaid i bob defnydd o wybodaeth HESA gydymffurfio â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 2 – mae hyn yn cwmpasu'r defnydd o ddata personol gan HESA a rheolyddion data awdurdodau cyhoeddus:
Mae prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 2 yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 y GDPR).
Efallai y bydd prosesu’n angenrheidiol hefyd er mwyn cydymffurfio â gofyniad cyfreithiol y gallai'r rheolydd fod yn ddarostyngedig iddo (gweler Erthygl 6(1)(c) y GDPR).
Mae angen prosesu data mewn categorïau arbennig at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1), sy'n seiliedig ar ddyletswyddau yn Neddf Cydraddoldeb 2010, Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998, neu Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 (gweler Erthygl 9(2)(j) y GDPR).

Diben 3 – Awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus

Mae HESA yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth er mwyn darparu data ac ystadegau ynglŷn ag addysg uwch. Er bod gan y cyrff a ddisgrifir yn Niben 2 (uchod) bŵer cyfreithiol neu reoleiddiol i ofyn am wybodaeth gan ddarparwyr addysg uwch penodol, mae awdurdodau cyhoeddus eraill hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth HESA ar gyfer eu swyddogaethau statudol a/neu gyhoeddus, gan gynnwys at ddibenion ariannu, rheoleiddio a llunio polisïau. Ni ddefnyddir eich ymatebion i’r arolwg er mwyn gwneud penderfyniadau amdanoch chi.

Ystadegau a data addysg

Yn ogystal â'i gweithgareddau Corff Data Dynodedig, mae HESA hefyd yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth er mwyn darparu gwybodaeth am addysg uwch. Mae HESA yn rhannu eich gwybodaeth HESA ag awdurdodau cyhoeddus sydd eu hangen er mwyn cyflawni eu swyddogaethau statudol a/neu gyhoeddus. Cynhelir y gwaith rhannu data hwn er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i HESA a'r awdurdodau cyhoeddus. Bydd eich gwybodaeth HESA yn cael ei rhannu â'r sefydliadau hyn fel rhan o set ddata fawr sy'n cynnwys gwybodaeth debyg ynglŷn â phobl eraill sydd wedi cymryd cyrsiau addysg uwch yn y DU.

Mae'r sefydliadau hyn hefyd yn rheolyddion ar gyfer eich gwybodaeth HESA. Mae hyn yn golygu eu bod yn gwneud penderfyniadau drostynt eu hunain ynglŷn â sut i'w defnyddio, a gallai hyn gynnwys cyhoeddi ystadegau a rhannu gwybodaeth â thrydydd partïon, megis cyrff llywodraeth neu gyhoeddus eraill neu sefydliadau eraill o'r math a restrir mewn mannau eraill yn yr hysbysiad casglu hwn. Fodd bynnag, bydd pob defnydd o'ch gwybodaeth HESA o fewn y dibenion a osodwyd yn yr hysbysiad casglu hwn a bydd yn cael ei gwmpasu gan gytundebau rhannu data gyda HESA. Ni fydd y sefydliadau hyn yn defnyddio'ch data ar gyfer eich adnabod fel unigolyn neu i wneud penderfyniadau amdanoch. Efallai y bydd y sefydliadau hyn yn cadw eich gwybodaeth HESA am gyfnod amhenodl at ddibenion ystadegol ac ymchwil, neu am gyfnod penodedig yn ddibynnol ar delerau eu cytundebau rhannu data gyda HESA. Efallai y bydd sefydliadau o'r fath yn cynnwys:

Cyrff cyllido a rheoleiddio addysg uwch (o ran gwybodaeth nad yw'n cael ei chasglu o dan eu pŵer perthnasol – er enghraifft, mae gan y Swyddfa ar gyfer Myfyrwyr y pŵer i gasglu gwybodaeth o'r darparwyr yn Lloegr, ond mae angen gwybodaeth arni hefyd oddi wrth ddarparwyr mewn rhannau eraill o'r DU):


Adrannau addysg o fewn y gweinyddiaethau datganoledig:


Cyrff eraill â swyddogaethau cyhoeddus sy'n gysylltiedig ag addysg:


ac unrhyw gyrff olynyddol. Gellir ychwanegu rheolyddion pellach i'r rhestr o bryd i'w gilydd – gweler y fersiwn ar-lein o’r hysbysiad hwn yn cy.graduateoutcomes.ac.uk/privacy-info.

Defnyddiau eraill a wneir o ddata a enwir

Efallai y defnyddir eich gwybodaeth HESA gan rai sefydliadau sydd hefyd yn rheolyddion ac sy'n cynnal tasgau ystadegol ac ymchwil er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol nad ydynt yn gysylltiedig ag addysg. Gallai defnyddiau o'r fath gynnwys y canlynol:


Bydd y rhestr uchod o sefydliadau a fydd efallai yn derbyn eich gwybodaeth HESA yn newid dros amser. Er enghraifft, mae HESA yn ceisio lleihau'r baich ar ddarparwyr addysg uwch trwy annog sefydliadau eraill sy'n casglu gwybodaeth am fyfyrwyr ar hyn o bryd yn uniongyrchol oddi wrth ddarparwyr addysg uwch i gasglu a derbyn gwybodaeth trwy HESA. Bydd y rhestr uchod yn cael ei diweddaru ar wefan Hynt Graddedigion cy.graduateoutcomes.ac.uk/privacy-info o bryd i'w gilydd, a bydd angen i chi fonitro'r ddolen hon eich hun os hoffech fod yn ymwybodol o newidiadau.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth at Ddiben 3 – mae hyn yn cwmpasu’r defnydd o ddata personol gan HESA a rheolyddion data awdurdodau cyhoeddus:
Mae prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 3 yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 y GDPR).
Efallai y bydd prosesu’n angenrheidiol hefyd er mwyn cydymffurfio â gofyniad cyfreithiol y gallai'r rheolydd fod yn ddarostyngedig iddo (gweler Erthygl 6(1)(c) y GDPR).
Mae angen prosesu data mewn categorïau arbennig at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1), sy'n seiliedig ar ddyletswyddau yn Neddf Cydraddoldeb 2010, Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998, neu Ddeddf yr Economi Ddigidol 2017 (gweler Erthygl 9(2)(j) y GDPR).

Diben 4 – Ystadegau cyhoeddedig

Mae HESA, eich darparwr addysg uwch, a rhai o'r awdurdodau cyhoeddus a restrir yn Niben 2 a 3, yn cyhoeddi ystadegau ynglŷn â chanlyniadau addysg uwch.

Rhan o rôl HESA yw paratoi a chyhoeddi gwybodaeth ynglŷn ag addysg uwch er budd y cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys rhai cyhoeddiadau Ystadegau Gwladol (www.statisticsauthority.gov.uk/national-statistician/types-of-official-statistics) a gwasanaethau gwybodaeth busnes ac ymchwil ar-lein.

Bydd ystadegau Hynt Graddedigion hefyd yn cael eu cyhoeddi gan rai o'r awdurdodau cyhoeddus a restrir yn Nibenion 2 a 3 – er enghraifft, er mwyn darparu ystadegau cyflogaeth i helpu darpar fyfyrwyr i ddewis pa gyrsiau i’w hastudio.

Wrth gynhyrchu'r deunydd hwn ar gyfer ei gyhoeddi, mae HESA yn rhoi ei reolydd datgelu ar waith, Methodoleg Talgrynnu Safonol HESA, er mwyn sicrhau na fydd unrhyw ddata personol yn cael ei gynnwys ac ni ellir adnabod unigolion o'r deunydd a gyhoeddir.

Gallai'r gwaith prosesu o fewn Diben 4 hefyd gael ei gynnal gan HESA Services Limited, is-gwmni sydd wedi ei berchnogi'n llwyr gan HESA.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch gwybodaeth at Ddiben 4 – mae hyn yn cwmpasu'r defnydd o ddata personol gan HESA a rheolyddion data awdurdodau cyhoeddus:
Mae prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 4 yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR) ac at ddibenion ystadegol ac ymchwil (gweler Erthygl 89 y GDPR).
Mae angen prosesu data mewn categorïau arbennig at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1), sy'n seiliedig ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010, ac Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998 (gweler Erthygl 9(2)(j) y GDPR).

Diben 5 – Cyfle cyfartal, ymchwil, newyddiaduraeth a phrosesu arall at ddibenion ystadegol ac ymchwil

Defnyddir gwybodaeth HESA ar gyfer gwneud gwaith ymchwil ym maes addysg uwch a phoblogaeth y myfyrwyr. Gallai'r ymchwil hon fod yn academaidd, yn fasnachol, yn newyddiadurol neu ar gyfer rhesymau personol. Nid yw HESA yn caniatáu adnabod myfyrwyr unigol gan y sawl sy'n cynnal yr ymchwil hon ac nid yw'r wybodaeth yn cael ei rhannu ar sail enw.

Efallai y bydd HESA a'r rheolyddion eraill (gweler Dibenion 2 a 3) hefyd yn darparu gwybodaeth i drydydd partïon lle mae buddiant cyfreithlon am wneud hyn at ddibenion ystadegol ac ymchwil. Mae enghreifftiau o ddefnyddio gwybodaeth at y diben hwn yn cynnwys:

 • Darparu gwybodaeth i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr
 • Monitro cyfleoedd cyfartal
 • Ymchwil – gallai hyn fod yn ymchwil academaidd, ymchwil fasnachol neu ymchwil ystadegol arall lle mae hon er budd y cyhoedd
 • Newyddiaduraeth – lle byddai'r cyhoeddiad perthnasol o fudd i'r cyhoedd, e.e. tablau cynghrair


Mae'r defnyddwyr y gellir darparu gwybodaeth ar eu cyfer at Ddiben 5 yn cynnwys:

 • Cyrff y sector addysg uwch
 • Darparwyr addysg uwch
 • Ymchwilwyr a myfyrwyr academaidd
 • Sefydliadau masnachol (e.e. cwmnïau recriwtio, darparwyr tai, cyflogwyr graddedigion)
 • Undebau
 • Sefydliadau anllywodraethol ac elusennau
 • Cyrff lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Newyddiadurwyr


Mae'r wybodaeth a ddarperir gan HESA i drydydd partïon o fewn cwmpas Diben 5 yn cael ei darparu o dan gontractau sy'n ei gwneud yn ofynnol fod unigolion yn peidio â chael eu hadnabod o'r wybodaeth a ddarperir a golygai hyn na allant ei defnyddio chwaith i wneud penderfyniadau amdanoch chi. Mae copi o gytundeb presennol HESA ar gyfer darparu gwybodaeth ar gael ar www.hesa.ac.uk/services/custom/data/timescales-costs. Mae pob cytundeb yn nodi am ba hyd y gellir prosesu'r data. Cyfnod o flwyddyn yw hwn fel arfer ond gallai fod yn hirach os yw hyn yn ofynnol at ddiben ymchwil penodol. Bydd pob cais ar gyfer gwybodaeth HESA o dan Ddiben 5 yn cael ei asesu ar gyfer cydymffurfiaeth â deddfwriaeth diogelu data a'i gydweddoldeb â'r hysbysiad casglu hwn.

Mae HESA yn sicrhau mai dim ond y wybodaeth HESA sydd ei hangen at y diben ymchwil penodedig sy'n cael ei darparu i ddefnyddwyr. Os bydd y wybodaeth a ddarparwyd yn cael ei chyhoeddi, mae'n rhaid i Fethodoleg Talgrynnu HESA neu ddull rheoli datgelu cyfatebol gael ei weithredu er mwyn sicrhau nad oes modd adnabod unigolion o'r deunydd a gyhoeddir ac nid yw'n gyfystyr â data personol.

Gellir cysylltu gwybodaeth myfyrwyr HESA â gwybodaeth ysgol a/neu goleg addysg bellach a'i darparu i ymchwilwyr. Mae copi o’r cytundeb ar gyfer darparu data cysylltiedig am ddisgyblion o ysgolion yn Lloegr ar gael ar www.gov.uk/government/collections/national-pupil-database.

Gweithredir y prosesu o fewn y diben hwn (Diben 5) gan HESA a HESA Services Limited, is-gwmni a berchnogir yn llwyr gan HESA. Gall rheolyddion eraill (a restrir o dan Ddibenion 2 a 3 uchod) hefyd brosesu data at y diben hwn lle mae hyn yn angenrheidiol er mwyn cyflawni eu swyddogaethau cyhoeddus.


Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu'ch gwybodaeth at Ddiben 5 – mae hyn yn cwmpasu'r defnydd o ddata personol gan HESA a derbynwyr data trydydd parti at ddibenion ystadegol ac ymchwil:
Mae prosesu eich gwybodaeth at Ddiben 5 yn angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol a roddwyd i’r rheolydd (gweler Erthygl 6(1)(e) y GDPR).
Efallai y bydd prosesu’n angenrheidiol hefyd at ddibenion buddiannau cyfreithlon HESA wrth ledaenu gwybodaeth addysg uwch, neu fuddiannau cyfreithlon trydydd partïon sy'n ymgymryd ag ymchwil ym maes addysg uwch (gweler Erthygl 6(1)(f) y GDPR).
Yn y naill achos neu'r llall, mae prosesu eich gwybodaeth HESA'n angenrheidiol at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1) y GDPR.
Mae angen prosesu data mewn categorïau arbennig at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unol ag Erthygl 89(1), sy'n seiliedig ar y dyletswyddau yn Neddf Cydraddoldeb 2010, ac Adran 75 o Ddeddf Gogledd Iwerddon 1998 (gweler Erthygl 9(2)(j) y GDPR).

Sut y cysylltir fy ngwybodaeth HESA â gwybodaeth arall?

Mae gwybodaeth HESA weithiau'n cael ei chysylltu â ffynonellau data eraill er mwyn galluogi ymchwil a dadansoddiad manylach.

Fel y nodir uchod, lle mae HESA a sefydliadau a gwmpesir gan Ddiben 2 a 3 yn defnyddio gwybodaeth HESA, gallai hyn gynnwys cysylltu gwybodaeth HESA a enwir neu wybodaeth HESA â ffugenw â gwybodaeth arall at ddibenion ymchwil. Dyma rai enghreifftiau y gellir cysylltu â nhw:

 • Data Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr – er mwyn gosod canlyniadau'r arolwg hwn yn eu cyd-destun
 • Data ysgolion ac addysg bellach – er mwyn gwneud ymchwil ar fynd ymlaen i addysg uwch a chyflogaeth
 • Data y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr – er mwyn gwneud ymchwil ar y defnydd o gyllid myfyrwyr
 • Data ar gyrff sy'n dyfarnu cymwysterau – er mwyn gwneud ymchwil ar werth a chanlyniadau cymwysterau
 • Data cyflogaeth, treth a budd-daliadau – er mwyn gwneud ymchwil ar enillion graddedigion ac i ddeall canlyniadau addysg yn well (ceir canllawiau ynglŷn â'r defnydd o gofnodion HESA sy'n cydweddu â data treth, budd-daliadau a chyflogaeth ar: www.gov.uk/government/publications/longitudinal-education-outcomes-study-how-we-use-and-share-data)
 • Data UCAS – er mwyn gwneud ymchwil ar y broses addysg uwch lawn o geisiadau i ganlyniadau
 • Os ydych yn fyfyriwr meddygol, efallai y bydd eich gwybodaeth HESA yn cael ei chynnwys yng nghronfa ddata ymchwil UKMED (www.ukmed.ac.uk). Y Cyngor Meddygol Cyffredinol yw’r rheolydd ar gyfer y gronfa ddata hon, a ddefnyddir i wneud ymchwil ar gynnydd meddygon yn ystod eu haddysg a'u hyfforddiant.


Pan fydd HESA yn darparu gwybodaeth o'ch gwybodaeth HESA i drydydd partïon o dan Ddiben 5, gallai defnyddiau trwyddedig y wybodaeth gan drydydd parti gynnwys cysylltu gwybodaeth HESA â gwybodaeth arall sydd yn cael ei chadw gan y trydydd parti. Ystyrir caniatâd ar gyfer defnydd o'r fath fesul achos. Bydd caniatâd ond yn cael ei roi pan fydd y cysylltiad at ddibenion a amlinellir yn Niben 5 a lle mae'n ddarostyngedig i'r gofyniad i beidio â gwneud cysylltiadau er mwyn adnabod unigolion.


Eich hawliau preifatrwydd

Beth yw fy hawliau?

Mae deddfwriaeth diogelu data yn rhoi hawliau i chi dros eich data personol. Mae'r rhain yn cynnwys hawliau i wybod pa wybodaeth sy'n cael ei phrosesu amdanoch chi a sut y mae'n cael ei phrosesu. Mae'n rhaid i HESA fodloni'r hawliau hyn ynghyd ag unrhyw sefydliad arall sy'n gwneud penderfyniadau ynglŷn â sut neu pam mae'ch gwybodaeth yn cael ei phrosesu.

Mae gennych chi'r hawl i gael eich hysbysu ynglŷn â sut y defnyddir eich data personol. Adolygir yr hysbysiad preifatrwydd Hynt Graddedigion hwn yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn disgrifio'n gywir sut mae eich gwybodaeth HESA yn cael ei defnyddio. Efallai y bydd yr hysbysiad hwn yn cael ei ddiweddaru o bryd i'w gilydd – er enghraifft, pan fydd deddfwriaeth newydd yn cael ei deddfu, neu pan weithredir polisïau newydd gan yr awdurdodau cyhoeddus a restrir o dan Ddibenion 2 a 3. Ceir hyd i'r fersiwn ddiweddaraf o hyd ar cy.graduateoutcomes.ac.uk/privacy-info.

Ar gyfer gwybodaeth bellach ynglŷn â diogelu data, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer HESA a Swyddog Diogelu Data HESA Services, gweler www.hesa.ac.uk/dataprot. Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â sut y defnyddir eich gwybodaeth HESA, cysylltwch â data[email protected].

O dan y GDPR, mae gennych yr hawl i gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol a hawliau i gywiro gwybodaeth anghywir, cyfyngu prosesu a gwrthwynebu prosesu. Mae'r hawliau hyn yn gyfyngedig i rai amgylchiadau penodol yn ôl y GDPR a Deddf Diogelu Data 2018 pan fydd data ond yn cael ei brosesu at ddibenion ymchwil neu ystadegol.

Os nad ydych am gwblhau'r arolwg, nid oes gorfodaeth arnoch i wneud hynny. Os nad ydych chi eisiau i rywun gysylltu â chi o gwbl ar gyfer yr arolwg, anfonwch neges e-bost at [email protected].

Os ydych yn credu bod problem ynglŷn â'r ffordd y mae HESA yn trafod eich data, mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: ico.org.uk/.

A yw fy nata yn cael ei gadw'n ddiogel?

Mae HESA yn trin diogelwch gwybodaeth yn ddifrifol iawn ac mae'n ymrwymedig i gadw'ch data yn ddiogel. Mae HESA yn ardystiedig i safonau diogelu gwybodaeth ac mae'n ymgymryd â monitro manwl o'i systemau. Mae hyn yn cynnwys logio cyfeiriadau IP defnyddwyr y system arolwg.

Mae HESA yn ardystiedig i'r safon ryngwladol ISO27001 ar gyfer rheoli diogelwch gwybodaeth, a safon Cyber Essentials PLUS y DU ar gyfer seiberddiogelwch. Mae'r systemau a ddefnyddir i gynnal yr arolwg Hynt Graddedigion yn destun profion hacio er mwyn adnabod a lleihau gwendidau.

Mae'r system arolwg ar-lein yn logio cyfeiriad IP, system weithredu a phorwr pob defnyddiwr at ddibenion diogelwch ac archwilio ac i wella ansawdd y system arolwg.

A yw fy ngwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i wledydd eraill?

Efallai y bydd eich gwybodaeth HESA yn cael ei throsglwyddo i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd at y dibenion a ddisgrifir uchod.

Bydd eich gwybodaeth HESA ond yn cael ei throsglwyddo i wledydd â deddfau diogelu data sydd wedi'u hasesu i fod yn ddigonol gan y Comisiwn Ewropeaidd, neu le mae mesurau diogelwch digonol, megis Tarian Preifatrwydd yr UE–UDA, ar waith i warchod eich gwybodaeth HESA. Cyhoeddir penderfyniadau'r Comisiwn Ewropeaidd ar ddigonolrwydd diogelu data personol mewn trydydd gwledydd yma: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.