Cwestiynau ac atebion i ddarparwyr addysg uwch

Beth yw'r arolwg Hynt Graddedigion?

Hynt Graddedigion yw arolwg cymdeithasol blynyddol mwyaf y DU ac mae'n cofnodi safbwyntiau a statws cyfredol graddedigion diweddar.

Gofynnir i'r holl raddedigion sydd wedi cwblhau cwrs yn y DU ar ôl mis Awst 2017 gymryd rhan yn yr arolwg 15 mis ar ôl iddynt orffen eu hastudiaethau. Nod yr arolwg yw helpu myfyrwyr presennol a myfyrwyr y dyfodol i gael mewnwelediad i gyrchfannau gyrfa a datblygu.

Beth sy'n cael ei ofyn yn yr arolwg?

Mae nifer o gwestiynau craidd y gofynnir i'r holl raddedigion. Mae'r rhain yn amrywio o gwestiynau ynglŷn â statws presennol i a ydynt yn credu eu bod ar y llwybr cywir ar gyfer eu gyrfa. Yn ogystal, mae darparwyr yn gallu dethol o nifer o gasgliadau o gwestiynau, y byddent yn cael eu gofyn i'w graddedigion hwy yn unig.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer cwblhau'r arolwg?

Bydd yr holl raddedigion sydd wedi cwblhau cwrs addysg uwch mewn darpariaeth addysg uwch yn y DU ar ôl mis Awst 2017 yn gymwys ar gyfer cwblhau'r arolwg. Gallai hyn fod yn gwrs o unrhyw fath neu hyd.

Bydd graddedigion yn cael eu grwpio i mewn i bedair carfan ar draws y flwyddyn a bydd y rhain yn seiliedig ar y mis graddio. Yn ddibynnol ar bryd y gwnaeth unigolion raddio, byddant yn derbyn eu gwahoddiad arolwg tua 15 mis yn ddiweddarach. Er enghraifft, os daeth eu cwrs i ben rhwng Mai a Gorffennaf 2023, byddant yn derbyn yr arolwg ym mis Medi 2024.

Sut y defnyddir y canlyniadau?

Bydd y data Hynt Graddedigion yn cael ei ddefnyddio ar gyfer amrediad o ddibenion gwybodaeth a rheoleiddio. Mae'r hysbysiad preifatrwydd (Darllenwch fwy ynglŷn â phreifatrwydd ») yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â defnyddiau’r data, megis ei ddefnydd gan ddarparwyr addysg uwch a chyrff ariannu a rheoleiddio addysg uwch, ei gynhwysiad oddi fewn ystadegau swyddogol, a defnyddiau ymchwil a newyddiadurol, gan gynnwys tablau cynghrair prifysgolion.

Defnyddir y canlyniadau gan y grwpiau hyn at ddibenion ymchwil ac ystadegol yn bennaf, ond hefyd wrth gyflawni tasg a weithredir er budd y cyhoedd neu wrth gyflawni awdurdod swyddogol. Ni ddefnyddir y canlyniadau ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch unigolion.

Sut y gall graddedigion eithrio eu hun os nad ydynt am gwblhau'r arolwg?

Nid yw'r arolwg yn orfodol ond rydym yn gobeithio ein bod wedi rhannu digon o'r manteision i annog graddedigion i'w gwblhau.

Gall graddedigion optio allan cyn i ni ddechrau arolygu, neu yn ystod y broses, drwy e-bostio [email protected] gyda'r cyfarwyddyd hwn, neu drwy ddefnyddio'r ddolen optio allan yn nhroedyn y gwahoddiad e-bost, neu roi gwybod i ni pan fyddwn yn eu ffonio.

Fel dewis arall, gall graddedigion optio allan yn uniongyrchol drwy eu darparwr drwy ddweud yn benodol nad ydynt am i unrhyw un gysylltu â hwy ynghylch cymryd rhan yn Graduate Outcomes. Wedyn mae'n ofynnol i’r darparwr roi gwybod i HESA am y cais hwn.

Sut y gall staff gyfrannu at yr arolwg Hynt Graddedigion?

Mae angen i’r arolwg Hynt Graddedigion fodloni targedau uchelgeisiol o ran cyfraddau ymateb er mwyn sicrhau bod gennym ddata o fanylder digonol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer amrediad o ddibenion gwybodaeth a rheoleiddio. Mae gan bob aelod o staff darparwr rôl i’w chwarae wrth hyrwyddo'r arolwg. Ewch i'n tudalen adnoddau cyfathrebu ar wefan HESA i weld sut y gallwch gyfrannu.

Ble gallaf ddod o hyd i ganlyniadau’r arolwg?

Mae canlyniadau lefel genedlaethol wedi'u rhyddhau fel ystadegau swyddogol gan HESA. Rydym wedi rhannu ciplun o rai o’r ystadegau hyn ar ein tudalen canlyniadau arolwg, neu gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth am gyhoeddiadau ystadegau Hynt Graddedigion ar wefan HESA.

Llunio'r dyfodol
HESA, part of Jisc